Velkommen

Bestyrelsen byder alle interesserede velkommen på Polaris Drabant Klubbens hjemmeside.

Polaris Drabant Klubben er klubben for ejere af Polaris Drabant, en dejlig søstærk 26-fods sejlbåd bygget fra 1971-1982. Klubben holder medlemsarrangementer, udveksler erfaringer, skaffer rabat til medlemmerne, og udsender standere til medlemmerne, så de stolt kan vise deres medlemskab af klubben.

Klubbens tidligere hjemmeside på pd26.dk indeholder information af historisk interesse, men al ny information kommer på denne hjemmeside.”

Arrangementer i 2019

I 2019 har Polaris Drabant Klubben forløbigt planlagt følgende arrangementer:

– Pinsesejlads i Isefjorden – fra 7. juni i Marbæk
– Hyggetræf i Bogense – 28. – 30. juni i Bogense
– Hyggetræf med deltagelse i kapsejladsen “De Tre Broer” – 23. – 25. august i Kaløvig
– Efterårstur i Isefjorden – 13. – 15. september i Marbæk.

Referat fra Generalforsamlingen d. 23. november 2019
– Dirigent: Formanden blev valgt, da der ikke var andre kandidater.
– Referent: Formanden
Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt, selv om den ligger i udkanten af “medio November” udskydelsen skyldtes logistiske udfordringer.
– Formanden aflagde beretning:
Kære medlemmer.
2019 har været et år med flere aktiviteter end længe – men der har selvfølgelig heller ikke været en høj barre.
Vi har holdt 4 sejladser i regi af foreningen:
1. En pinsetur i Isefjorden,
2. En weekend i Bogense,
3. En weekend her i Kaløvig, og slutteligt
4. En efterårssejlads i Isefjorden, der desværre resulterede i, at samtlige blæste inde.
Pinseturen i Isefjorden gik fra Marbæk mod Frederiksværk, desværre kun med 2 Pd’ere og 2 eks-Pd-sejlere,. Her sluttede der sig heldigvis to yderligere Pd’ere til, flot fordelt fra Veddelev, Holbæk, Herslev og Jyllinge.
I juni lykkedes det, som vi har forsøgt i de sidste to år, at få andre medlemmer end de vanlige til at arrangere en sejlads: Hanne og Carl-Jørgen i Bogense lagde klub til, og arrangede en dejlig weekend med deltagelse fra 3 lokale både, 3 tilsejlende, og en formand i bil. Arrangementet bød på grill fredag aften, sejltur til Æbelø lørdag samt endnu en grillaften, og hjemsejlads søndag. Stor tak til alle de der mødte op, og særligt stort til Hanne og Carl-Jørgen for at afholde arrangementet! Håber det kan give inspiration til andre i den kommende sæson.
Kapsejladsen ”De 3 Broer” blev endnu engang sejlet i august fra Kaløvig Bådelaug. Pd-klubben havde igen arrangeret træf i forbindelse med denne sejlads. Det lykkedes at samle 5 tilmeldte PD-er, således at Polaris Drabant fik sit eget løb!
Desværre var der både svag vind og tåge, og det lykkedes derfor kun én Polaris Drabant at gennemføre sejladsen inden for tidsgrænsen – Stort tillykke til Hanne og Carl-Jørgen i Aphrodite, som nu må kunne kalde sig klubmestre 2019 i Polaris Drabant!
Ud over kapsejladsen bød weekenden også på grillfest fredag aften med pæn deltagelse. Senere lørdag aften var der fælles gallamiddag på Kaløvig Badehotel, for de deltagende både.
Slutteligt har Isefjordskredsen, som nævnt, holdt efterårssejlads i september. Vejret lagde hårdt for med 15m/s vind, så der blev i stedet arrangeret fællesspisning med hjemmebagt æblekage fredag, og igen lørdag i destinations-havnen – desværre med ikke-sejlende transport. Vi takker for indsatsen i Isefjorden, der holder et højt aktivitetsniveau – og ikke lader sig holde fra at holde et arrangement, bare fordi det blæser!
Klubben anskaffede i foråret nye standere, og har udsendt disse til alle medlemmerne, ligesom der også er blevet indkøbt 4 store standere på 1×2 meter, som er blevet brugt ved arrangementerne – Vi håber, at I har lagt mærke til dem!
Jeg takker bestyrelsen for samarbejdet og indsatsen i 2019 – og ser frem til gode sejladser i 2020!
God vind!

– Kassereren fremlagde regnskabet:
Jeg tror jeg vil starte med at konstatere at vi (uden yderligere sammenligning i øvrigt) har det som nuværende og tidligere regeringer her til lands, nemlig at vi ikke har levet op til alle vore målsætninger.
Vi (den nuværende bestyrelse) lovede nemlig højt og helligt på sidste års generalforsamling, og gentog det i øvrigt på første bestyrelsesmøde overfor os selv, at vi ville bestræbe os på at nedbringe klubbens kontantbeholdning, der som dengang og fortsat udgør sådan ca kr. 30.000.
At vi ville nedbringe kapitalen, skulle og skal ikke forstå som, at vi ville ødsle foreningens penge væk, men gennem øgede aktiviteter og tilskud hertil, gøre det mere interessant at være medlem af Polaris Drabant Klubben.
Da det er vores opfattelse, at vi ikke er sat i verden for at puge sammen, men være en aktiv forening. Er vi da også kede af at kunne konstatere, at udgifter/tilskud til aktiviteter desværre fortsat er på et alt for lavt niveau. Det skyldes desværre at aktivitetsniveauet fortsat er meget lavt.
Men der er håb forude, idet, såfremt den nuværende bestyrelse fortætter, har vi ideer til, hvordan vi håber at kunne øge aktivitetsniveauet, og dermed bruge flere af foreningens penge til gavn for medlemmerne.
Det med at interessen for medlemskab, er heldigvis lykkedes ganske godt, idet vi i dag har ikke mindre end 118 betalende medlemmer, hvoraf 16 medlemmer er nytilkomne i 2019 mod alene 5 nytilkomne i 2018. (Ud af de nuværende 118 medlemmer er der kun 4 B-medlemmer).
Nå ja! faktisk er vi lidt af en international forening, idet vi har et medlem i Schweiz nemlig Michael Koechlin.
Faktisk er det morsomt at se på den geografiske medlemsfordeling:
Der er således 52 medlemmer fra Sjælland og sørme også 52 jyske medlemmer (heraf 11 medlemmer på Syd/Sønderjylland). På Fyn 8 medlemmer.
Alene i Aarhus området er vi 20 medlemmer.

Desværre har vi også måttet taget afsked med nogle gl. medlemmer, enten fordi de i 2019 solgte deres PD, glemte at betale deres kontingent, eller af andre årsager forlod klubben.
Kontingentindtægterne har således for indeværende år været på niveau med forrige år nemlig på godt kr. 17.000.
Men lade os gennemgå regnskabet og se på de enkelte konti, som dette består af.
Vi har i år købt 300 nye klubstandere, hvoraf vi fortsat har en beholdning på ca. 250 stk. svarende til en værdi af ca. 9.000kr. Vi havde 80 standere fra året før.
BUDGETTET
Uændret kontingent på kr. 150, idet såvel budget som kontingent blev vedtaget uændret ved akklamation.
– Valg af bestyrelse og suppleant:
o Bestyrelsen og suppleanten blev genvalgt.
– Valg af revisor og suppleant
o Generalforsamlingen takkede den hidtidige revisor, som har valgt at stoppe som revisor.
o Anders Christensen blev valgt som revisor. Der gives en erkendtlighed til den tidligere revisor.
– Indkomne forslag:
o Bestyrelsen har skrevet et forslag til nye refusionsregler, så vi kan opnå budgettets mål om at bruge kr. 10.000 til gavn for medlemmernes arrangementer.
o Grundlæggende refunderes kun på baggrund af kvitteringer.
For at opnå tilskud til fælles ture/træf skal aktiviteterne være åben for alle klubbens aktive medlemmer, Det betyder rent praktisk, at bestyrelsen skal orienteres på forhånd, således vi kan udsende orientering om ture/træf/løb til samtlige medlemmer. Tillige skal der være mindst 3 deltagende medlemsbåde til et træf.
Den/de der står for et træf/ture/løb skal efterfølgende sende bestyrelsen et referat om aktiviteten, således klubbens øvrige medlemmer kan følge med i klubbens aktiviteter.
Som i alle andre forhold, forholder bestyrelsen sig løbende til klubbens økonomi/omkostninger hvilket betyder, at vi til en hver tid kan ændre bestemmelserne for refusioner, om vi måtte finde det nødvendigt.
Hvad kan der så forventes:
– Refusion af dokumenteret havneafgift for de første to dage af et træf. Ved længere ture/træf tager bestyrelsen beslutning om evt. yderligere refusioner.
– Refusion af (rimelige) udgifter til et aftensmåltid og et morgenmåltid til deltagende PD-både ( dog ikke til drikkevarer)
– Refusion af dokumenteret halvt startsgebyr ved deltagelse i kapsejlads med særlig start/løb for PD-er (maks. refusion er tre løb/år/båd)
– Rimelige udgifter til Præmier til vindere af 1./2./3. pladser ved kapsejladser med særligt start/løb for PD-er.
Andre refusioner:
-Klubben afholder, så vidt muligt, samtlige rimelige udgifter til efterfølgende frokost ifb. generalforsamlinger.
Baggrund:
Vi vil gøre det synligt, til hvad man kan forvente tilskud, bl.a. for derved at øge lysten til og antallet af træf og andre klubaktiviteter.

Regnskab kan findes på medlemssiden. Kræver kode.
– Næste års generalforsamling: Foreløbigt fastsat til 14. november 2020.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 11:45