Polaris Drabant Klubben sidste nyt

Pd sejler: Kom til hyggetræf i Bogense den 28.-29.-30. juni.

Fredag: Ankomst af Pd’er i løbet af dagen. Om aftenen tænder vi grillen ved klubhuset. Pd-klubben er vært for mad. Medbring selv drikkevarer.

Lørdag:  Turen går til Æbelø. Vi sejler fra havnen kl. 9.30. Da der ikke er nogen havn på Æbelø, ligger vi for anker eller ved en DS-bøje. Vi medbringer en landgangsbåd (egne gummibåde kan også bruges), så de, der ønsker det, kan gå i land og opleve øens fantastiske uberørte natur. De enkelte både sørger selv for forplejning til frokost. Alternativt kan vi binde bådene sammen og blive ombord, bade og spise frokost ombord på en, eller flere af bådene. Lørdag aften griller vi ved klubhuset, Pd-klubben er vært for maden, medbring selv drikkevarer.

Søndag: Der er morgenbrød i klubhuset. Derefter cykler vi en tur til Gyldensten Strand (det nye naturreservat) på egne bådcykler, lejede eller lånte cykler. En tur på ca. 15 km ialt.

Arrangementet afhænger selvfølgelig af det lunefulde danske sommervejr. Det er helt frivilligt, hvor meget man vil deltage i.

Arrangementet er gratis for medlemmer (excl. drikkevarer). Ikke-medlemmer er meget velkomne, men betaler selv.

PDklubben betaler det halve af havnelejen for medlemmer.

Ingen tilmeldingspligt, men ved ankomst til Bogense Marina kontakt Hanne og Carl Jørgen på mail: x-box@nalnet.dk eller mobil 2448 9774 / 2578 2274, så tager vi imod dig!

Nyhedsbrev for Polaris Drabant Klubben

Glædelig påske!

Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben,

Så blev det langt om længe tid til årets første nyhedsbrev. Vi har både spændende nyt, og nogle gamle kendinge på tapetet!

Husk at betale kontingent

Vi er nu forbi betalingsfristen for årets kontingent, men de er stadig enkelte af jer, der mangler at betale. Vi har i år endnu mere at byde på i foreningen, så der er endnu større grund til fortsat at være med og stolt vise standeren frem!

Allerede planlagte arrangementer

Årets første officielle arrangement bliver Pinseturen i Isefjorden, som løber af stablen i Marbæk fra d. 7. juni. Kontakt Georg Rossing, goggerosblom@mail.tele.dk, hvis du vil deltage. Polaris Drabant Klubben giver et tilskud på arrangementet på 100kr per deltagende båd.

Næste arrangement er under planlægning til 28.-30. juni i Bogense, hvor der bliver holdt hygge med grill, og eventuelt lidt sejlads i området. Bogense Sejlklub lægger lokaler til, og Polaris Drabant Klubben betaler for maden lørdag aften.

Ligesom sidste år bliver kapsejladsen De 3 Broer ramme om et Polaris Drabant arrangement i Kaløvig Bådelaug. Arrangementet foregår 23.-25. august, med grillfest fredag aften (Polaris Drabant Klubben betaler maden), kapsejlads for de der vil om lørdagen, festmiddag lørdag aften, og afgang søndag morgen. Såfremt der er 3 eller flere medlemsbåde, der deltager i kapsejladsen, udlodder klubben også en præmie!

Årets foreløbigt sidste arrangement er Efterårsturen i Isefjorden fra 13.-15. september, igen med møde i Marbæk ved Frederiksund om fredagen. Kontakt Georg Rossing, goggerosblom@mail.tele.dk, hvis du vil deltage. Polaris Drabant Klubben giver et tilskud på arrangementet på 100kr per deltagende båd.

Mulige arrangementer

Vi har også kigget på muligheden for at lave et arrangement om sikkerhed til søs. Hvis du er interesseret, kan du tage kontakt til Torben på tm@matthes.dk.

Som altid er der også mulighed for at netop DU kan afholde DIT arrangement, og få støtte til det fra Polaris Drabant Klubben. Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@pd26.dk med din idé, så melder vi tilbage så hurtigt vi kan!

Standere

Sidste år valgte vi, efter en medlemsundersøgelse, kun at udsende standere til de, der ønskede dem. Det gav os mulighed for at udskyde indkøbet af nye standere med et år. I år har vi købt nye standere, i den kvalitet vi kender, og vi udsender derfor nye til samtlige medlemmer, der betaler deres kontingent. Man kan naturligvis kun føre standeren, hvis man er medlem af klubben!

Vi har også, til brug for vores arrangementer, indkøbt 4 standere i 200x100cm størrelse, som passer til en fornuftig flagstang – eller til at hejse op i en mast. Hvis du holder et arrangement i regi af klubben kan du låne en eller flere af disse til at gøre lidt reklame.

Rabat hos samarbejdspartnere

Vi har fået forhandlet nogle gode rabatter hjem til medlemmerne af foreningen! Hvis du vil se hvilke, og hvordan du benytter dem, kan du logge ind på vores hjemmeside på http://www.polarisdrabant.dk/ og klikke på ”Medlemssiden”. Adgangskoden er ”polaris”.

 

De bedste sejlerhilsner fra
Bestyrelsen


Denne mail er sendt til post@webvin.dk. Du kan afmelde dig her.

Referat af bestyrelsesmøde i Polaris Drabant Klubben

 1. december 2018

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver
 2. Adgang til bankkontoen
 3. Budget 2019
  1. Indkøb af standere
  2. Aktivitetstilskud
 4. Kontingentindkrævning
 5. Aktiviteter i 2019

Referat:

 • Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver

Bestyrelsen konstituerede sig med Rune Bolding Broberg som formand, Carsten Vang Jensen som kasserer og Torben Matthes som webmaster.

Formanden besvarer henvendelser til foreningens mailkonto, godkender nye medlemmer af facebookgruppen, skriver og udsender nyhedsbreve, kommunikerer med arrangører af arrangementer og skriver referater samt indkalder til generalforsamlingen. Poster arrangementer på Facebook.

Kassereren importerer posteringer i ForeningLet, og fører regnskabet. Vedligeholder medlemskartotek, står for opkrævninger og inkasso.

Webmaster vedligeholder hjemmesiden med input fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, vedligeholder fartøjsregisteret, og overfører tips og tricks fra Facebook til hjemmesiden. Eventuelt lave video om Polaris Drabant-aktiviteter. Står for udsendelse af standere.

Alle bestyrelsesmedlemmer forsøger at engagere og opfordre til aktiviteter i regi af foreningen.

 • Adgang til bankkontoen

Kasserer og formand får alene-fuldmagt til banken. Torben får læse-adgang til kontoen hvis det er muligt.

 • Budget 2019

Budgettet blev kort gennemgået.

 • Indkøb af standere

Klubben køber 300 standere, samt et mindre antal (3?) store standere til brug ved arrangementer.

 • Aktivitetstilskud

Der afsættes igen kr. 10.000 til aktivitetspuljen. Det er i år intentionen, at pengene faktisk bliver brugt!

 • Kontingentopkrævning

Sidste år blev kontingent opkrævet 26. februar. Bestyrelsen holder et møde i forbindelse med opkrævningen så alle bestyrelsesmedlemmer har styr på proceduren.

De personer, der ikke har betalt for 2018 senest 1. februar 2019, registreres som udmeldt.

 • Aktiviteter i 2019

Der holdes igen sommertræf i Kaløvig i forbindelse med kapsejladsen De 3 Broer i august. Det bliver ikke med fokus på kapsejladsen, men på det sociale.

Vi håber på et arrangement i Bogense, eller et andet sted på Fyn.

Vi regner igen med at støtte Isefjordskredsens Pinse- og efterårssejladser, dog under forudsætning af, at der rapporteres med tekst og billeder. Dette krav gælder i øvrigt alle arrangementer.

Referat af generalforsamling i Polaris Drabant Klubben

 1. november 2018 kl. 10.30-12:00 ved Kaløvig Bådelaug.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
 4. Valg af bestyrelse og suppleant
 5. Valg af revisor og suppleant
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt
 8. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling

Referat:

 1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Benny Hansen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning for det forgangne år:

Foreningsåret startede ud med en helt ny bestyrelse, og en stor medlemsundersøgelse. Hele 92 besvarelser blev det til, og bestyrelsen fik et grundlag at styre ud fra. Det var fra starten målsætningen, at der skulle være mere aktivitet i foreningen, og med den baggrund blev der afsat kr. 10.000 til en aktivitetspulje. Det har desværre været noget sværere end ventet at skaffe ansøgninger til puljen, men der er dog blevet støttet både aktiviteter i Isefjorden, såvel som et fælles arrangement ved kapsejladsen De 3 Broer ved Kaløvig i Aarhus.

Bestyrelsen overvejede at købe nye standere, men da medlemsundersøgelsen viste, at mange ikke havde brug for standere hvert år, blev det besluttet kun at sende standere til de, der aktivt bad om en ny. Derfor har lageret kunnet holde endnu et år.

Det er bestyrelsens intention at give tilskud til mange aktiviteter i det kommende år, samt foretage indkøb af nye standere.

Efter formandens beretning blev det kommende foreningsårs aktiviteter diskuteret:

 • Det blev besluttet, at alle skal have tilsendt en stander i 2019
 • Bestyrelsen vil se på mulighederne for at købe et antal store standere, der kan sættes op ved arrangementer for at synliggøre foreningen
 • Der vil blive kigget på at lave bådtekniske sammenkomster, evt. uden for sæsonen, og på at mødes i sommerperioden uden det nødvendigvis er i sammenhæng med kapsejlads. Ved kapsejladsen De 3 Broer i Kaløvig vil der igen være fælles deltagelse, inklusiv socialt arrangement.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

 1. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Foreningens økonomi er sund, og der har været et pænt overskud, som vil forsøges brugt i 2019 på aktiviteter og indkøb af standere.

Kontingent blev foreslået fastholdt på kr. 150 per år. Forslaget blev vedtaget.

 1. Valg af bestyrelse og suppleant

Foreningens kasserer, Søren Balle, ønskede at træde tilbage på grund af øget engagement i andet frivilligt arbejde. Foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer, Rune Broberg og Torben Matthes, genopstillede. Desuden opstillede Carsten Vang Jensen som bestyrelsesmedlem og Hanne Hansen som suppleant. Den samlede bestyrelse valgtes ved fredsvalg, og konstituerede sig efterfølgende som følger:

Formand: Rune Broberg
Kasserer: Carsten Vang Jensen
Bestyrelsesmedlem: Torben Matthes
Suppleant: Hanne Hansen

 1. Valg af revisor og suppleant

Foreningens revisor, Edith Smith, modtog genvalg. Som suppleant valgtes Anders Christensen.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogle indkomne forslag.

 1. Eventuelt

Intet.

 1. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling

Næste generalforsamling blev foreløbigt fastlagt til lørdag d. 16. november 2019. Bestyrelsen vil overveje at afholde ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med et arrangement i sommeren 2019 for at give flere mulighed og incitament til at møde op.

 

Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben!
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Polaris Drabant Klubben.
Tid og sted: lørdag d. 17. november 2018 kl. 10.30–12 i “Kahytten” på Kaløvig Bådehavn.
Dagsorden iflg. klubbens vedtægter/love som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4. Valg af bestyrelse og suppleant.
5. Valg af revisor og suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
8. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling.
Iflg. klubbens love skulle forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober. Der er ikke indkommet nogle forslag.
Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne have besked (sendes til bestyrelsen@pd26.dk)
– hvis du påtænker at deltage i generalforsamlingen,
– hvis du er villig til at lade dig opstille til en bestyrelsespost, revisorpost, eller som suppleant.
Tilmelding er dog ikke et krav for at deltage.
Vel mødt!
Bestyrelsen

Efterårssejlads i Isefjordskredsen

14.-16. september 2018

Vi har modtaget følgende invitation fra formanden for Isefjordskredsen:

Kære Pd-sejlere.

Trods det, at sommeren stadig er på sit højeste og ikke har været varmere i mange år, så nærmer efteråret sig.

Traditionen tro indbyder Pd-klubbens Isefjordskreds til efterårssejlads, hvor ALLE medlemmer af PD-klubben er velkomne.

Vi mødes i Marbæk i løbet af fredagen og spiser sammen i klubhuset ved 18-19 tiden med efterfølgende kaffe og hygge.

Efter fælles morgenbord lørdag, afsejler vi kl.10 til Herslev Strand, hvor Leif Knudsen, PD 215, Bedste, har reserveret klubhuset til os. Ved 13-tiden spiser vi frokost sammen.

Leif har som sidste år tilbudt, at købe kød ind til grillen til middagen om aftenen, således at vi kan spise samlet.

Efter middagen hygger vi os som sædvanlig med fællessang og måske underholdning af vores tørsejler Jes.

Sejladsen afsluttes søndag med fælles morgenmad og derefter afsejling til vore hjemhavne.

Tilmelding bedes ske til goggerosblom@mail.tele.dk. Af hensyn til fællesindkøb senest 10. sept.. Medlemmer, der vil deltage i fællesindkøbet bedes samtidig meddele dette med oplysning om deltagere.

Med sejlerhilsen
Georg Rossing,
Pd 17 Havgassen.


9/7 2018 Nyhedsbrev Sommer 2018

God sommer til alle medlemmer af Polaris Drabant Klubben!

Vi har haft en fantastisk start på sommeren med mange gode sejldage, og DMI fortæller, at der er gode chancer for at det fortsætter et stykke længere. Jeg håber derfor at I alle har haft mulighed for at få sejlet noget i de dejlige både!

Her er nyhederne fra Polaris Drabant Klubben:

Aktivitetspuljen
Vi har fortsat masser af midler i aktivitetspuljen! Som tidligere annonceret er det en pulje, hvorfra der kan søges penge til aktiviteter der:
– Er åbne for alle medlemmer af Polaris Drabant Klubben,
– Er sejladser, oplysende eller sociale arrangementer, og
– Har ildsjæle, der vil stå for at få dem afholdt.

Vi har ikke fået mange forslag ind, så for at gøre det helt klart: Hvis du holder et grill-arrangement med de lokale Polaris Drabant-sejlere i din klub, og har det okay med at der kunne dukke et par andre PD-sejlere op, så kan du få tilskud til det! Så meld endelig ind med de arrangementer, I har!

De 3 Broer
Kapsejladsen De 3 Broer er en endagssejlads på 18 sømil der bliver afholdt i Aarhusbugten 18. august 2018 med start fra Kaløvig Bådelaug. Vi laver et Polaris Drabant-arrangement ud af det, hvor vi starter fredag d. 17. august med fælles grill om aftenen, deltagelse i kapsejlads lørdag for de, der ønsker det – vi får vores eget løb – og deltagelse i den fælles festmiddag for hele kapsejladsen lørdag aften. Prisen for havneleje og deltagelse i kapsejlads er 250kr, og festmiddagen står til 125kr per person.

Der er nu kommet mulighed for at tilmelde sig på http://www.3broer.dk/tilmelding/ I må også meget gerne sende en mail til formand@pd26.dk, så vi har styr på hvem, der kommer.

Klubben betaler grillarrangementet om fredagen, og vil desuden stå for en eller flere præmier til de både, der deltager i vores løb i kapsejladsen – altså ud over dem, kapsejladsen selv står for.

Hvis man gerne vil deltage, men ikke selv vil sejle båden til Kaløvig, kan man ligeledes skrive til formand@pd26.dk, eller poste på facebook – så ser vi om ikke vi kan få fordelt folk på bådene.

Ny rabataftale
Klubben har indgået en ny rabataftale med http://marineudstyr.dk/ – 7% rabat på alle køb. Se mere under medlemssiden på http://www.polarisdrabant.dk/

Kontingent
Husk at læse jeres mail! Vi har sendt rykkere ud til de, der ikke har betalt i år, men vi mangler stadig nogle enkelte betalinger. Hvis ikke vi snart får pengene ind, vil restanterne blive udmeldt af foreningen.

Standere
Det er fortsat muligt for medlemmer at få tilsendt en PD-stander – skriv blot til webmaster@pd26.dk.

Nyt fartøjsregister
Vi har i bestyrelsen diskuteret muligheden for at udskifte det eksisterende fartøjsregister, der indeholder meget håndarbejde. I den forbindelse vil vi gerne have inspiration til, hvilke oplysninger om bådene det vil være relevant at opbevare. Der kommer en post i Facebook-gruppen, hvor det vil være muligt at komme med forslag, og de, der ikke benytter Facebook, kan sende dem til bestyrelsen@pd26.dk

God sommer, og god vind!
Formanden


28/5 2018  Ny rabataftale for medlemmer.

Medlemmer af Polaris Drabant klubben kan nu får rabat ved køb på  http://marineudstyr.dk

Du finder rabatkoden på medlemssiden. (kræver password)

Pinsesejlads!
Isefjordkredsens formand, Bent Henneberg, har sendt mig nedenstående invitation til Pinsesejlads, som gælder for hele PD-klubben. Vi har fra bestyrelsen side valgt at støtte med et lille symbolsk beløb – og selvfølgelig med udsendelse af invitationen:

PD-pinsesejlads Isefjord 18-21/5 2018

Kære PD-sejlere og PD-venner

Efter en lang vinter er foråret omsider kommet, og mange af jer har fået båden i vandet og rigget til.

Derfor indbydes I hermed til årets pinsesejlads:

Fredag 18. maj 2018 mødes vi i Marbæk, hvor jeg igen af havneejer Jeppe Sonne har fået lov at låne det nye klubhus (fra kl. 16), så vi kan spise aftensmad og drikke aftenkaffe sammen. Jeg har fået koden til døren.

Lørdag 19. maj efter fælles morgenbord sejler vi nordpå til Frederiksværk, hvor Frederiksværk Sejlklubs nye formand Jan Leth Svendsen har sagt ja til, at vi igen kan benytte klubhuset fra lørdag ved 12-tiden til mandag ved 10-tiden. Fælles frokost og fælles aftensmad, hvor grillen tændes.

Søndag 20. maj: Fortsat hygge og fællesskab i Frederiksværk.

Mandag 21. maj: Efter fælles morgenbord siger vi farvel og ønsker god sommer.

Ud over PD-medlemmer og -venner i Isefjordskredsen er alle medlemmer af PD-klubben velkommen til at deltage.

Giv mig gerne en indikation på deltagelse eller ej – senest torsdag d. 17. maj.

Venlig hilsen
Bent Henneberg
Kredsformand for PD-klubbens Isefjordskreds


 


Nyhedsbrev marts 2018

Her kommer årets første nyhedsbrev fra Polaris Drabant Klubben! Hør hvad der rører sig i klubben, og om nogle af de første aktiviteter der er planlagt til den kommende sæson.

Kontingentopkrævning

Vi har udsendt opkrævning for kontingentet for 2018. Som besluttet på generalforsamlingen er det hævet til 150kr for aktive medlemmer, mens det er holdt på 50kr for medlemmer uden en Polaris Drabant. I skrivende stund har vi modtaget betalinger fra ca. 85 medlemmer. Hvis du ikke har betalt, så kig gerne efter om ikke, der er kommet en opkrævning. Ellers kommer den snart (igen).

Medlemsundersøgelsen

I december kørte vi en medlemsundersøgelse, og den gav et overvældende resultat tilbage. Hele 92 besvarelser blev det til.

Det første vi undersøgte var aldersfordelingen. Af dem, der svarede, var næsten 60% over 60 år, og ¾ var 50+. Men også et par enkelte under 30 år blev det til. Vi spurgte også, hvor længe man havde haft båden, og her var fordelingen med ca. 50% over 5 år og 50% under 5 år. Kun 20% havde haft båden i mere end 15 år, så der sker en vis løbende udskiftning i ejerkredsen.  Geografisk er ejerne bredt fordelt over hele landet – men også med 3 besvarelser fra Tyskland!

Vi spurgte til de aktiviteter, medlemmerne bruger deres Polaris Drabant til. Mest populært er tursejladsen, hvor næsten alle sejler enten korte eller lange ture, eller begge dele. De større kapsejladser er der meget få der deltager i, mens lokale kapsejladser tiltrækker ca. 30%.

De næste spørgsmål handlede om hvilke aktiviteter, man gerne så i klubben. Her scorer kapsejlads meget lavt med kun ca. 10%, hvilket må siges at stå i en skarp kontrast til vedtægternes bestemmelse om, at det er et af klubbens hovedformål. Mest populært var erfaringsudveksling (75%), oplysende hhv. tekniske arrangementer (hver 46%) og tursejlads/samsejlads (42%). De sociale arrangementer trak hos ca. 28%.

Vi spurgte til udsendelse af standere, og kun 22% svarede, at de har brug for en ny stander hvert år. Derfor ændrer vi lidt på proceduren i år – det kan I læse om herunder.

Slutteligt vil jeg gerne takke for de mange kommentarer, I er kommet med, og specielt den megen ros: Det har varmet hele vinteren. Vi har allerede taget dem med videre i bestyrelsesarbejdet, og håber at I kommer til at genkende jeres input i det arbejde, vi gør fremover.

Udsendelse af standere

Da så mange har svaret, at de ikke har brug for standere hvert år, har vi valgt foreløbigt at udskyde indkøb af nye standere. Vi har ikke nok på lager til at alle kan få en ny, så derfor beder vi jer melde ind, hvis I har brug en ny stander. Dem, der allerede har skrevet, skal ikke skrive igen.

Hvis du har brug for en ny stander til sæsonen 2018 kan du skrive til webmaster@pd26.dk.

Deltagelse i De 3 Broer

Kapsejladsen De 3 Broer er en endagssejlads på 18 sømil der bliver afholdt i Aarhusbugten 18. august 2018. Vi har fået mulighed for at deltage med vores eget løb med egne præmier, og bestyrelsen har besluttet at bakke op om en sådan deltagelse.

I forbindelse med deltagelse i kapsejladsen er der gratis gæsteplads i Kaløvig Bådelaug, som arrangerer sejladsen, fra fredag d. 17. til søndag d. 19. for alle tilmeldte både. Lørdag er der fælles aftenarrangement for alle deltagere, men allerede fredag vil Polaris Drabant Klubben afholde et arrangement for alle de Polaris Drabant-sejlere, der deltager.

Hvis du gerne vil deltage, kan du allerede nu tilkendegive din interesse ved at skrive en mail til formand@pd26.dk. Hvis du gerne vil være med, men ikke vil sejle din egen båd til Aarhusbugten, kan du også skrive – så prøver vi at sætte gaster sammen med skippere.

Se mere om kapsejladsen på http://3broer.dk/

Fællessejlads i sommeren

Vi har i bestyrelsen arbejdet med ideen om en fællessejlads i sommeren. Hvis der er nogle, der har lyst til at gøre et stykke fodarbejde med at arrangere noget sådant, så må de meget gerne skrive til bestyrelsen@pd26.dk.

Aktivitetspuljen

Det er fortsat muligt at søge penge fra den pulje, vi har sat af til aktiviteter i foreningen! Pengene kan fortsat gå til arrangementer som:

 • Er åbne for alle medlemmer af Polaris Drabant Klubben,
 • Er sejladser, oplysende eller et sociale arrangementer, og
 • Har ildsjæle, der vil stå for at få dem afholdt

Bestyrelsen tager imod forslag, og vurderer dem løbende. Skriv ind med dit forslag til bestyrelsen@pd26.dk – også selv om det ikke er helt grydeklart. Vi kan godt hjælpe dig med at få fat i andre, der vil hjælpe til.

Rabat fra leverandører

Bestyrelsen er begyndt at arbejde på aftaler om rabat til klubbens medlemmer fra forskellige leverandører. Det er i første omgang lykkedes at lande en aftale med Vinimportøren – se mere på http://www.polarisdrabant.dk/. Koden til medlemssiden er polaris

God påske, og god vind!

Formanden


Nyhedsbrev December 2017

 :  Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben – og andre interesserede i gruppen,
11. november 2017 var der generalforsamling i Polaris Drabant klubben med et trist forslag på programmet. Den siddende bestyrelse ønskede at fratræde, og da der ikke havde været udtrykt nogen særlig entusiasme for foreningens fremtid blev der stillet forslag om foreningens nedlæggelse.

Sådan gik det heldigvis ikke, og generalforsamlingen endte i stedet med valg til en ny bestyrelse:

Formand: Rune Broberg, PD22
Kasserer: Søren Balle, PD210
Bestyrelsesmedlem: Torben Matthes, PD217

Vi holdt i den forgangne weekend vores første bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede, hvad vi vil med klubben. Men inden jeg når til det er det jeres tur: Hvad vil I med Polaris Drabant Klubben?

Derfor har vi lavet et spørgeskema. Besvar det inden 18. december, og vind julevinen og champagnen til nytårsaften:

https://goo.gl/forms/dwqy5hslLEMgySDt2

Vi vil gerne have mere aktivitet i klubben, og på den baggrund vedtog generalforsamlingen at hæve kontingentet til 150kr/år. Det er et overkommeligt beløb, som dækker foreningens udgifter, men også giver mulighed for at støtte arrangementer rundt omkring i landet.

For at understøtte sådanne aktiviteter har vi besluttet at lave en aktivitetspulje på 10.000kr, som I, medlemmerne i Polaris Drabant Klubben, kan få penge fra til jeres lokale arrangementer. Pengene kan gå til arrangementer som:

1) Er åbne for alle medlemmer af PD-klubben,
2) Enten er sejladser, sociale eller oplysende arrangementer, og
3) Har ildsjæle, der vil stå for at få dem afholdt.

Vi håber, at der vil komme mange gode forslag til aktiviteter – de kan indsendes allerede nu til bestyrelsen@pd26.dk.

Vi ser frem til at høre fra jer!

De bedste sejlerhilsner,
Rune B. Broberg
Formand for Polaris Drabant Klubben

 


Generalforsamling 2017

Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben – og andre interesserede i gruppen,
11. november 2017 var der generalforsamling i Polaris Drabant klubben med et trist forslag på programmet. Den siddende bestyrelse ønskede at fratræde, og da der ikke havde været udtrykt nogen særlig entusiasme for foreningens fremtid blev der stillet forslag om foreningens nedlæggelse.
Sådan gik det heldigvis ikke, og generalforsamlingen endte i stedet med valg til en ny bestyrelse:

Formand: Rune Broberg, PD22
Kasserer: Søren Balle, PD210
Bestyrelsesmedlem: Torben Matthes, PD217

Vi holdt i den forgangne weekend vores første bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede, hvad vi vil med klubben. Men inden jeg når til det er det jeres tur: Hvad vil I med Polaris Drabant Klubben?

Derfor har vi lavet et spørgeskema. Besvar det inden 18. december, og vind julevinen og champagnen til nytårsaften:

https://goo.gl/forms/dwqy5hslLEMgySDt2

Vi vil gerne have mere aktivitet i klubben, og på den baggrund vedtog generalforsamlingen at hæve kontingentet til 150kr/år. Det er et overkommeligt beløb, som dækker foreningens udgifter, men også giver mulighed for at støtte arrangementer rundt omkring i landet.

For at understøtte sådanne aktiviteter har vi besluttet at lave en aktivitetspulje på 10.000kr, som I, medlemmerne i Polaris Drabant Klubben, kan få penge fra til jeres lokale arrangementer. Pengene kan gå til arrangementer som:

1) Er åbne for alle medlemmer af PD-klubben,
2) Enten er sejladser, sociale eller oplysende arrangementer, og
3) Har ildsjæle, der vil stå for at få dem afholdt.

Vi håber, at der vil komme mange gode forslag til aktiviteter – de kan indsendes allerede nu til bestyrelsen@pd26.dk.

Vi ser frem til at høre fra jer!

De bedste sejlerhilsner,
Rune B. Broberg
Formand for Polaris Drabant Klubben

Meld dig ind i klubben (150 kr pr år)

Bestyrelsen

Formand
Kasserer
Sekretær
Suppleant
Rune B. Broberg
Carsten V.Jensen
Torben Matthes
Hanne Hansen
Pd 22
Pd
Pd 217
5171 5399

6126 1551

 

Email
Email
Email
Email

Revisor
Revisor suppleant
Edith Smith
Anders Christensen
Pd 210
Pd 22

 

2 tanker om “Polaris Drabant Klubben sidste nyt

 1. Formandens velkomst januar 2018
  Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben – og andre interesserede i gruppen,
  11. november 2017 var der generalforsamling i Polaris Drabant klubben med et trist forslag på programmet. Den siddende bestyrelse ønskede at fratræde, og da der ikke havde været udtrykt nogen særlig entusiasme for foreningens fremtid blev der stillet forslag om foreningens nedlæggelse.
  Sådan gik det heldigvis ikke, og generalforsamlingen endte i stedet med valg til en ny bestyrelse:

  Formand: Rune Broberg, PD22
  Kasserer: Søren Balle, PD210
  Bestyrelsesmedlem: Torben Matthes, PD217

  Vi holdt i den forgangne weekend vores første bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede, hvad vi vil med klubben. Men inden jeg når til det er det jeres tur: Hvad vil I med Polaris Drabant Klubben?

  Derfor har vi lavet et spørgeskema. Besvar det inden 18. december, og vind julevinen og champagnen til nytårsaften:

  https://goo.gl/forms/dwqy5hslLEMgySDt2

  Vi vil gerne have mere aktivitet i klubben, og på den baggrund vedtog generalforsamlingen at hæve kontingentet til 150kr/år. Det er et overkommeligt beløb, som dækker foreningens udgifter, men også giver mulighed for at støtte arrangementer rundt omkring i landet.

  For at understøtte sådanne aktiviteter har vi besluttet at lave en aktivitetspulje på 10.000kr, som I, medlemmerne i Polaris Drabant Klubben, kan få penge fra til jeres lokale arrangementer. Pengene kan gå til arrangementer som:

  1) Er åbne for alle medlemmer af PD-klubben,
  2) Enten er sejladser, sociale eller oplysende arrangementer, og
  3) Har ildsjæle, der vil stå for at få dem afholdt.

  Vi håber, at der vil komme mange gode forslag til aktiviteter – de kan indsendes allerede nu til bestyrelsen@pd26.dk.

  Vi ser frem til at høre fra jer!

  De bedste sejlerhilsner,
  Rune B. Broberg
  Formand for Polaris Drabant Klubben

 2. Hej
  Håber sandelig der holdes liv i klubben og at der vil blive formidlet emner som:
  Sociale arrangementer -gerne geografisk ligeligt fordelt i forhold til medlemmers geografi.
  Foredrag – sejlerrelevante – og eller rep. af gl. både
  Fælles sejlture – indland som årlig udenlands feks (Sverige, Norge Tyskland)
  Båd oversigt gerne udbygget i forhold til gl på PD26.dk
  Erfa udveksling om stort og små med spec relevant for PD bådejere

  Jeg er ny – meget ny- ejer af PD bygning 194 “Alhed”
  Købt af Bjarne Collin pr 1/9-18
  sender gerne kopi af købsaftale -dog uden prisangivelse- til bekræftigelse
  Fremtidig hjemstavn bliver Egaa Marina

  Mvh
  Carsten vang jensen
  Kildevænget 15a
  8600 Silkeborg
  25135255

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *