Polaris Drabant Klubben sidste nyt

Isefjordskredsens Pd-sejlere inviterer til fælles Pinsetur.

Pinsen nærmer sig – og de fleste både er kommet i vandet. Vi venter bare på lidt mere varme, som forhåbentlig er kommet når vi nærmer os Pinsen.

I år vover vi pelsen og gør næsten som vi plejer, altså vi mødes i løbet af fredagen i Marbæk, hvor vi kan samles i Klub/havnehuset efter aftale.

Lørdag sejler vi gennem broen kl.10 og sætter kursen mod Frederiksværk, hvor vi låner klubhuset til fællesspisninger m.v..

 1. pinsedag er sidste arrangement med fælles morgenmad i sejlklubben.

ALLE Pd-sejlere er meget velkomne til at deltage i arrangementet.

Ring til Georg Rossing hvis du vil have nærmere information eller hvis du ønsker at deltage.

Med ønsket om en god sæson sendes mine bedste sejlerhilsner

Georg Rossing,

Pd 17 ”Havgassen”,

Tlf.4018 6683

Referat GENERALFORSAMLINGEN

POLARIS DRABANT KLUBBEN DEN 14.11.2020

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter/love som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning. (godkendt)
 3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. (Godkendt)
 4. Valg af bestyrelse og suppleant. (Carsten har solgt sin Polaris og udtræder af bestyrelsen)
 5. Valg af revisor og suppleant.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling.

1: Carsten valgt til dirigent og fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2 og 3: Formandens beretning fremlagt af Carsten, da formanden var sygemeldt.

Så er det atter blevet tid til den årlige generalforsamling og desværre igen i år med et ret så behersket fremmøde.

Enkelte har da også forespurgt, om vi med det nuværende max på 10 personer i forsamlinger, overhovedet lovligt kan afholde generalforsamling i år.

Desværre har vi de seneste år ikke været i nærheden af 10 deltagere, så det luksusproblem, har vi desværre ikke.

Året vi har været igennem, har været præget af covid 19 vi fik her til lands i marts, det gav nogle begrænsninger f.s.v.a. kapsejladser, idet vi ikke måtte være ret mange sammen.

Hen over sæsonen blev disse begrænsninger mindre/lempet, så flere steder så vi      – i efter sæsonen – igen enkelte kapsejladser, desværre uden deltagelse af PD-er.

Forsamlingsforbud har måske også i nogen udstrækning afholdt folk fra at arrangere og deltage i fællesture.

Men det kan ikke være hele forklaringen på de manglende aktiviteter.

Det har i en stor del af sæsonen været lovligt og forsvarligt at mødes i mindre grupper, og klubbens forhøjede refusionsregner om blot tre både på fællestur kunne udløse refusioner, burde for mig at se, have udmøntet sig i nogle fælles ture og arrangementer.

Det ser imidlertid ikke til at have været tilfældet.

Nogle mener det måske skyldes den ret høje gennemsnitsalder blandt klubbens medlemmerne og deraf følgende forsigtighed i forhold til Corona.

Jeg kan naturligvis ikke afvise dette.

Men heller ikke forrige sæson, ja for den sags skyld også tidligere sæsoner, var der tilnærmelsesvist et aktivitetsniveau der berettiger klubbens eksistens og medlemmernes kontingentbetaling. Men derom senere ifb regnskabet.

Vi har i år fået 18 nye medlemmer, således vi d.d. er 117 medlemmer kun et medlem mindre end sidste år. Det er jo meget fint.

Vi har, hvad jeg kommer tilbage til under regnskabsgennemgangen, i indeværende sæson ikke udbetalt en eneste krone i refusion, så det har været let at være kassere.

For ganske få år siden foreslog den daværende bestyrelse, at nedlægge klubben og donere klubbens kontantbeholdning til Dansk Sejlunion

Det modsatte vores nuværende formand Rune sig heldigvis, og fik endda oppakning til at hæve kontingentet fra kr. 100 til kr. 150, således der kunne blive flere midler til flere aktiviteter.

Men lige lidt har det hjulpet.

Jeg vil derfor opfordre den kommende bestyrelse til – med medlemmerne – at diskutere, hvad man vil med klubben.

Jeg har solgt min PD-er og købt en Sunwind 31, hvorfor jeg da også har udmeldt mig af PD Klubben og dermed fratræder som kasserer.

Formands- og Kassererberetning, regnskabsaflæggelse, samt fastsættelse af nyt kontingent på 0kr for den kommende sæson blev godkendt.
Carsten fik overrakt et par gode flasker vin og fik tak for sin indsats i foreningen. Vi ønsker ham god vind i den nye båd.
regnskab2020  (et underskrevet regnskab vil blive lagt på dette sted senere)

4: Valg til bestyrelse: Følgende er valgt: Rune Broberg pd22, Torben Matthes pd246, Hanne Hansen pd 179

5: Suppleanter: valgt er Karl Jørgen Hansen og Søren Balle
Revisor: Anders Christensen fik genvalg

6: Ingen indkomne forslag.

7: Eventuelt

Her havde vi besøg af Poul Erik Kræmmer, der har arbejdet hos Nilling . Han viste billeder fra dengang i 70erne og fortalte anekdoter fra den tid på værftet. Et referat fra denne fortælling vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.

8: Næste generalforsamling i 2021 foreløbigt fastlagt til 13. nov. kl 10.30 Sted Bogense sejlklub

Oktober 2020

Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben!

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Polaris Drabant Klubben.

Tid og sted: lørdag d. 14. november 2020 kl. 10.30–12 i  Kaløvig Badehotel i Kaløvig Bådehavn.

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter/love som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Valg af bestyrelse og suppleant. (Carsten har solgt sin Polaris og udtræder af bestyrelsen)
 5. Valg af revisor og suppleant.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.
 8. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling.

Iflg. klubbens love skulle forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober. Der er ikke indkommet nogle forslag.

Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne have besked (sendes til bestyrelsen@pd26.dk)

– hvis du påtænker at deltage i generalforsamlingen,

– hvis du er villig til at lade dig opstille til en bestyrelsespost, revisorpost, eller som suppleant.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Juni 2020

Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben

Sommeren står for døren og tillige forudsiger DMI i deres sæsonprognose at :

”I der samlede regnestykke ser juni ud til at end blive omkring- eller måske lidt over normaltemperaturen, mens den ventes lidt tørrere end normalt.

Med usikkerheden ’in mente’ er der altså en tendens til overvejende stabilt vejr i juli, og måneden ser ud til at byde på nedbør under det normale og temperaturer 1-2 grader over normalen.

Det bedste bud på august samlede temperaturniveau er omkring 1 grad over det normale, mens nedbøren ventes omkring- eller måske lidt over det normale, med betydelige geografiske forskelle fra landsdel til landsdel.” Kilde DMI sæsonprognose

Vi kan således forvente en god sommer og meget tyder på tillige på at coronaen er under kontrol. Men naturligvis skal vi fortsat efterleve myndighedernes anbefalinger omkring corona.

Som tidligere udmeldt, og som det fremgår af klubbens hjemmeside under ”Medlemsfordele”, har bestyrelsen besluttet at hæve refusioner til træf og kapsejlads mm.

Så lad os få en sommer med flere fælles ture/træf for vi der ser en frihed til at sejle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat Generalforsamling d. 23. november 2019 
– Dirigent: Formanden blev valgt, da der ikke var andre kandidater.
– Referent: Formanden
Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt, selv om den ligger i udkanten af “medio November” udskydelsen skyldtes logistiske udfordringer.
– Formanden aflagde beretning:
Kære medlemmer.
2019 har været et år med flere aktiviteter end længe – men der har selvfølgelig heller ikke været en høj barre.
Vi har holdt 4 sejladser i regi af foreningen:
1. En pinsetur i Isefjorden,
2. En weekend i Bogense,
3. En weekend her i Kaløvig, og slutteligt
4. En efterårssejlads i Isefjorden, der desværre resulterede i, at samtlige blæste inde.
Pinseturen i Isefjorden gik fra Marbæk mod Frederiksværk, desværre kun med 2 Pd’ere og 2 eks-Pd-sejlere,. Her sluttede der sig heldigvis to yderligere Pd’ere til, flot fordelt fra Veddelev, Holbæk, Herslev og Jyllinge.
I juni lykkedes det, som vi har forsøgt i de sidste to år, at få andre medlemmer end de vanlige til at arrangere en sejlads: Hanne og Carl-Jørgen i Bogense lagde klub til, og arrangede en dejlig weekend med deltagelse fra 3 lokale både, 3 tilsejlende, og en formand i bil. Arrangementet bød på grill fredag aften, sejltur til Æbelø lørdag samt endnu en grillaften, og hjemsejlads søndag. Stor tak til alle de der mødte op, og særligt stort til Hanne og Carl-Jørgen for at afholde arrangementet! Håber det kan give inspiration til andre i den kommende sæson.
Kapsejladsen ”De 3 Broer” blev endnu engang sejlet i august fra Kaløvig Bådelaug. Pd-klubben havde igen arrangeret træf i forbindelse med denne sejlads. Det lykkedes at samle 5 tilmeldte PD-er, således at Polaris Drabant fik sit eget løb!
Desværre var der både svag vind og tåge, og det lykkedes derfor kun én Polaris Drabant at gennemføre sejladsen inden for tidsgrænsen – Stort tillykke til Hanne og Carl-Jørgen i Aphrodite, som nu må kunne kalde sig klubmestre 2019 i Polaris Drabant!
Ud over kapsejladsen bød weekenden også på grillfest fredag aften med pæn deltagelse. Senere lørdag aften var der fælles gallamiddag på Kaløvig Badehotel, for de deltagende både.
Slutteligt har Isefjordskredsen, som nævnt, holdt efterårssejlads i september. Vejret lagde hårdt for med 15m/s vind, så der blev i stedet arrangeret fællesspisning med hjemmebagt æblekage fredag, og igen lørdag i destinations-havnen – desværre med ikke-sejlende transport. Vi takker for indsatsen i Isefjorden, der holder et højt aktivitetsniveau – og ikke lader sig holde fra at holde et arrangement, bare fordi det blæser!
Klubben anskaffede i foråret nye standere, og har udsendt disse til alle medlemmerne, ligesom der også er blevet indkøbt 4 store standere på 1×2 meter, som er blevet brugt ved arrangementerne – Vi håber, at I har lagt mærke til dem!
Jeg takker bestyrelsen for samarbejdet og indsatsen i 2019 – og ser frem til gode sejladser i 2020!
God vind!

– Kassereren fremlagde regnskabet:
Jeg tror jeg vil starte med at konstatere at vi (uden yderligere sammenligning i øvrigt) har det som nuværende og tidligere regeringer her til lands, nemlig at vi ikke har levet op til alle vore målsætninger.
Vi (den nuværende bestyrelse) lovede nemlig højt og helligt på sidste års generalforsamling, og gentog det i øvrigt på første bestyrelsesmøde overfor os selv, at vi ville bestræbe os på at nedbringe klubbens kontantbeholdning, der som dengang og fortsat udgør sådan ca kr. 30.000.
At vi ville nedbringe kapitalen, skulle og skal ikke forstå som, at vi ville ødsle foreningens penge væk, men gennem øgede aktiviteter og tilskud hertil, gøre det mere interessant at være medlem af Polaris Drabant Klubben.
Da det er vores opfattelse, at vi ikke er sat i verden for at puge sammen, men være en aktiv forening. Er vi da også kede af at kunne konstatere, at udgifter/tilskud til aktiviteter desværre fortsat er på et alt for lavt niveau. Det skyldes desværre at aktivitetsniveauet fortsat er meget lavt.
Men der er håb forude, idet, såfremt den nuværende bestyrelse fortætter, har vi ideer til, hvordan vi håber at kunne øge aktivitetsniveauet, og dermed bruge flere af foreningens penge til gavn for medlemmerne.
Det med at interessen for medlemskab, er heldigvis lykkedes ganske godt, idet vi i dag har ikke mindre end 118 betalende medlemmer, hvoraf 16 medlemmer er nytilkomne i 2019 mod alene 5 nytilkomne i 2018. (Ud af de nuværende 118 medlemmer er der kun 4 B-medlemmer).
Nå ja! faktisk er vi lidt af en international forening, idet vi har et medlem i Schweiz nemlig Michael Koechlin.
Faktisk er det morsomt at se på den geografiske medlemsfordeling:
Der er således 52 medlemmer fra Sjælland og sørme også 52 jyske medlemmer (heraf 11 medlemmer på Syd/Sønderjylland). På Fyn 8 medlemmer.
Alene i Aarhus området er vi 20 medlemmer.

Desværre har vi også måttet taget afsked med nogle gl. medlemmer, enten fordi de i 2019 solgte deres PD, glemte at betale deres kontingent, eller af andre årsager forlod klubben.
Kontingentindtægterne har således for indeværende år været på niveau med forrige år nemlig på godt kr. 17.000.
Men lade os gennemgå regnskabet og se på de enkelte konti, som dette består af.
Vi har i år købt 300 nye klubstandere, hvoraf vi fortsat har en beholdning på ca. 250 stk. svarende til en værdi af ca. 9.000kr. Vi havde 80 standere fra året før.
BUDGETTET
Uændret kontingent på kr. 150, idet såvel budget som kontingent blev vedtaget uændret ved akklamation.
– Valg af bestyrelse og suppleant:
o Bestyrelsen og suppleanten blev genvalgt.
– Valg af revisor og suppleant
o Generalforsamlingen takkede den hidtidige revisor, som har valgt at stoppe som revisor.
o Anders Christensen blev valgt som revisor. Der gives en erkendtlighed til den tidligere revisor.
– Indkomne forslag:
o Bestyrelsen har skrevet et forslag til nye refusionsregler, så vi kan opnå budgettets mål om at bruge kr. 10.000 til gavn for medlemmernes arrangementer.
o Grundlæggende refunderes kun på baggrund af kvitteringer.
For at opnå tilskud til fælles ture/træf skal aktiviteterne være åben for alle klubbens aktive medlemmer, Det betyder rent praktisk, at bestyrelsen skal orienteres på forhånd, således vi kan udsende orientering om ture/træf/løb til samtlige medlemmer. Tillige skal der være mindst 3 deltagende medlemsbåde til et træf.
Den/de der står for et træf/ture/løb skal efterfølgende sende bestyrelsen et referat om aktiviteten, således klubbens øvrige medlemmer kan følge med i klubbens aktiviteter.
Som i alle andre forhold, forholder bestyrelsen sig løbende til klubbens økonomi/omkostninger hvilket betyder, at vi til en hver tid kan ændre bestemmelserne for refusioner, om vi måtte finde det nødvendigt.
Hvad kan der så forventes:
– Refusion af dokumenteret havneafgift for de første to dage af et træf. Ved længere ture/træf tager bestyrelsen beslutning om evt. yderligere refusioner.
– Refusion af (rimelige) udgifter til et aftensmåltid og et morgenmåltid til deltagende PD-både ( dog ikke til drikkevarer)
– Refusion af dokumenteret halvt startsgebyr ved deltagelse i kapsejlads med særlig start/løb for PD-er (maks. refusion er tre løb/år/båd)
– Rimelige udgifter til Præmier til vindere af 1./2./3. pladser ved kapsejladser med særligt start/løb for PD-er.
Andre refusioner:
-Klubben afholder, så vidt muligt, samtlige rimelige udgifter til efterfølgende frokost ifb. generalforsamlinger.
Baggrund:
Vi vil gøre det synligt, til hvad man kan forvente tilskud, bl.a. for derved at øge lysten til og antallet af træf og andre klubaktiviteter.

– Næste års generalforsamling: Foreløbigt fastsat til 14. november 2020.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 11:45

PD-regnskab-2019

Pd sejler: Kom til hyggetræf i Bogense den 28.-29.-30. juni.

Fredag: Ankomst af Pd’er i løbet af dagen. Om aftenen tænder vi grillen ved klubhuset. Pd-klubben er vært for mad. Medbring selv drikkevarer.

Lørdag:  Turen går til Æbelø. Vi sejler fra havnen kl. 9.30. Da der ikke er nogen havn på Æbelø, ligger vi for anker eller ved en DS-bøje. Vi medbringer en landgangsbåd (egne gummibåde kan også bruges), så de, der ønsker det, kan gå i land og opleve øens fantastiske uberørte natur. De enkelte både sørger selv for forplejning til frokost. Alternativt kan vi binde bådene sammen og blive ombord, bade og spise frokost ombord på en, eller flere af bådene. Lørdag aften griller vi ved klubhuset, Pd-klubben er vært for maden, medbring selv drikkevarer.

Søndag: Der er morgenbrød i klubhuset. Derefter cykler vi en tur til Gyldensten Strand (det nye naturreservat) på egne bådcykler, lejede eller lånte cykler. En tur på ca. 15 km ialt.

Arrangementet afhænger selvfølgelig af det lunefulde danske sommervejr. Det er helt frivilligt, hvor meget man vil deltage i.

Arrangementet er gratis for medlemmer (excl. drikkevarer). Ikke-medlemmer er meget velkomne, men betaler selv.

PDklubben betaler det halve af havnelejen for medlemmer.

Ingen tilmeldingspligt, men ved ankomst til Bogense Marina kontakt Hanne og Carl Jørgen på mail: x-box@nalnet.dk eller mobil 2448 9774 / 2578 2274, så tager vi imod dig!

Nyhedsbrev for Polaris Drabant Klubben

Glædelig påske!

Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben,

Så blev det langt om længe tid til årets første nyhedsbrev. Vi har både spændende nyt, og nogle gamle kendinge på tapetet!

Husk at betale kontingent

Vi er nu forbi betalingsfristen for årets kontingent, men de er stadig enkelte af jer, der mangler at betale. Vi har i år endnu mere at byde på i foreningen, så der er endnu større grund til fortsat at være med og stolt vise standeren frem!

Allerede planlagte arrangementer

Årets første officielle arrangement bliver Pinseturen i Isefjorden, som løber af stablen i Marbæk fra d. 7. juni. Kontakt Georg Rossing, goggerosblom@mail.tele.dk, hvis du vil deltage. Polaris Drabant Klubben giver et tilskud på arrangementet på 100kr per deltagende båd.

Næste arrangement er under planlægning til 28.-30. juni i Bogense, hvor der bliver holdt hygge med grill, og eventuelt lidt sejlads i området. Bogense Sejlklub lægger lokaler til, og Polaris Drabant Klubben betaler for maden lørdag aften.

Ligesom sidste år bliver kapsejladsen De 3 Broer ramme om et Polaris Drabant arrangement i Kaløvig Bådelaug. Arrangementet foregår 23.-25. august, med grillfest fredag aften (Polaris Drabant Klubben betaler maden), kapsejlads for de der vil om lørdagen, festmiddag lørdag aften, og afgang søndag morgen. Såfremt der er 3 eller flere medlemsbåde, der deltager i kapsejladsen, udlodder klubben også en præmie!

Årets foreløbigt sidste arrangement er Efterårsturen i Isefjorden fra 13.-15. september, igen med møde i Marbæk ved Frederiksund om fredagen. Kontakt Georg Rossing, goggerosblom@mail.tele.dk, hvis du vil deltage. Polaris Drabant Klubben giver et tilskud på arrangementet på 100kr per deltagende båd.

Mulige arrangementer

Vi har også kigget på muligheden for at lave et arrangement om sikkerhed til søs. Hvis du er interesseret, kan du tage kontakt til Torben på tm@matthes.dk.

Som altid er der også mulighed for at netop DU kan afholde DIT arrangement, og få støtte til det fra Polaris Drabant Klubben. Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@pd26.dk med din idé, så melder vi tilbage så hurtigt vi kan!

Standere

Sidste år valgte vi, efter en medlemsundersøgelse, kun at udsende standere til de, der ønskede dem. Det gav os mulighed for at udskyde indkøbet af nye standere med et år. I år har vi købt nye standere, i den kvalitet vi kender, og vi udsender derfor nye til samtlige medlemmer, der betaler deres kontingent. Man kan naturligvis kun føre standeren, hvis man er medlem af klubben!

Vi har også, til brug for vores arrangementer, indkøbt 4 standere i 200x100cm størrelse, som passer til en fornuftig flagstang – eller til at hejse op i en mast. Hvis du holder et arrangement i regi af klubben kan du låne en eller flere af disse til at gøre lidt reklame.

Rabat hos samarbejdspartnere

Vi har fået forhandlet nogle gode rabatter hjem til medlemmerne af foreningen! Hvis du vil se hvilke, og hvordan du benytter dem, kan du logge ind på vores hjemmeside på http://www.polarisdrabant.dk/ og klikke på ”Medlemssiden”. Adgangskoden er ”polaris”.

 

De bedste sejlerhilsner fra
Bestyrelsen


Denne mail er sendt til post@webvin.dk. Du kan afmelde dig her.

Referat af bestyrelsesmøde i Polaris Drabant Klubben

 1. december 2018

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver
 2. Adgang til bankkontoen
 3. Budget 2019
  1. Indkøb af standere
  2. Aktivitetstilskud
 4. Kontingentindkrævning
 5. Aktiviteter i 2019

Referat:

 • Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver

Bestyrelsen konstituerede sig med Rune Bolding Broberg som formand, Carsten Vang Jensen som kasserer og Torben Matthes som webmaster.

Formanden besvarer henvendelser til foreningens mailkonto, godkender nye medlemmer af facebookgruppen, skriver og udsender nyhedsbreve, kommunikerer med arrangører af arrangementer og skriver referater samt indkalder til generalforsamlingen. Poster arrangementer på Facebook.

Kassereren importerer posteringer i ForeningLet, og fører regnskabet. Vedligeholder medlemskartotek, står for opkrævninger og inkasso.

Webmaster vedligeholder hjemmesiden med input fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, vedligeholder fartøjsregisteret, og overfører tips og tricks fra Facebook til hjemmesiden. Eventuelt lave video om Polaris Drabant-aktiviteter. Står for udsendelse af standere.

Alle bestyrelsesmedlemmer forsøger at engagere og opfordre til aktiviteter i regi af foreningen.

 • Adgang til bankkontoen

Kasserer og formand får alene-fuldmagt til banken. Torben får læse-adgang til kontoen hvis det er muligt.

 • Budget 2019

Budgettet blev kort gennemgået.

 • Indkøb af standere

Klubben køber 300 standere, samt et mindre antal (3?) store standere til brug ved arrangementer.

 • Aktivitetstilskud

Der afsættes igen kr. 10.000 til aktivitetspuljen. Det er i år intentionen, at pengene faktisk bliver brugt!

 • Kontingentopkrævning

Sidste år blev kontingent opkrævet 26. februar. Bestyrelsen holder et møde i forbindelse med opkrævningen så alle bestyrelsesmedlemmer har styr på proceduren.

De personer, der ikke har betalt for 2018 senest 1. februar 2019, registreres som udmeldt.

 • Aktiviteter i 2019

Der holdes igen sommertræf i Kaløvig i forbindelse med kapsejladsen De 3 Broer i august. Det bliver ikke med fokus på kapsejladsen, men på det sociale.

Vi håber på et arrangement i Bogense, eller et andet sted på Fyn.

Vi regner igen med at støtte Isefjordskredsens Pinse- og efterårssejladser, dog under forudsætning af, at der rapporteres med tekst og billeder. Dette krav gælder i øvrigt alle arrangementer.

Referat af generalforsamling i Polaris Drabant Klubben

 1. november 2018 kl. 10.30-12:00 ved Kaløvig Bådelaug.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
 4. Valg af bestyrelse og suppleant
 5. Valg af revisor og suppleant
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt
 8. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling

Referat:

 1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Benny Hansen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning for det forgangne år:

Foreningsåret startede ud med en helt ny bestyrelse, og en stor medlemsundersøgelse. Hele 92 besvarelser blev det til, og bestyrelsen fik et grundlag at styre ud fra. Det var fra starten målsætningen, at der skulle være mere aktivitet i foreningen, og med den baggrund blev der afsat kr. 10.000 til en aktivitetspulje. Det har desværre været noget sværere end ventet at skaffe ansøgninger til puljen, men der er dog blevet støttet både aktiviteter i Isefjorden, såvel som et fælles arrangement ved kapsejladsen De 3 Broer ved Kaløvig i Aarhus.

Bestyrelsen overvejede at købe nye standere, men da medlemsundersøgelsen viste, at mange ikke havde brug for standere hvert år, blev det besluttet kun at sende standere til de, der aktivt bad om en ny. Derfor har lageret kunnet holde endnu et år.

Det er bestyrelsens intention at give tilskud til mange aktiviteter i det kommende år, samt foretage indkøb af nye standere.

Efter formandens beretning blev det kommende foreningsårs aktiviteter diskuteret:

 • Det blev besluttet, at alle skal have tilsendt en stander i 2019
 • Bestyrelsen vil se på mulighederne for at købe et antal store standere, der kan sættes op ved arrangementer for at synliggøre foreningen
 • Der vil blive kigget på at lave bådtekniske sammenkomster, evt. uden for sæsonen, og på at mødes i sommerperioden uden det nødvendigvis er i sammenhæng med kapsejlads. Ved kapsejladsen De 3 Broer i Kaløvig vil der igen være fælles deltagelse, inklusiv socialt arrangement.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

 1. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Foreningens økonomi er sund, og der har været et pænt overskud, som vil forsøges brugt i 2019 på aktiviteter og indkøb af standere.

Kontingent blev foreslået fastholdt på kr. 150 per år. Forslaget blev vedtaget.

 1. Valg af bestyrelse og suppleant

Foreningens kasserer, Søren Balle, ønskede at træde tilbage på grund af øget engagement i andet frivilligt arbejde. Foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer, Rune Broberg og Torben Matthes, genopstillede. Desuden opstillede Carsten Vang Jensen som bestyrelsesmedlem og Hanne Hansen som suppleant. Den samlede bestyrelse valgtes ved fredsvalg, og konstituerede sig efterfølgende som følger:

Formand: Rune Broberg
Kasserer: Carsten Vang Jensen
Bestyrelsesmedlem: Torben Matthes
Suppleant: Hanne Hansen

 1. Valg af revisor og suppleant

Foreningens revisor, Edith Smith, modtog genvalg. Som suppleant valgtes Anders Christensen.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogle indkomne forslag.

 1. Eventuelt

Intet.

 1. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling

Næste generalforsamling blev foreløbigt fastlagt til lørdag d. 16. november 2019. Bestyrelsen vil overveje at afholde ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med et arrangement i sommeren 2019 for at give flere mulighed og incitament til at møde op.

Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben!
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Polaris Drabant Klubben.
Tid og sted: lørdag d. 17. november 2018 kl. 10.30–12 i “Kahytten” på Kaløvig Bådehavn.
Dagsorden iflg. klubbens vedtægter/love som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4. Valg af bestyrelse og suppleant.
5. Valg af revisor og suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
8. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling.
Iflg. klubbens love skulle forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober. Der er ikke indkommet nogle forslag.
Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne have besked (sendes til bestyrelsen@pd26.dk)
– hvis du påtænker at deltage i generalforsamlingen,
– hvis du er villig til at lade dig opstille til en bestyrelsespost, revisorpost, eller som suppleant.
Tilmelding er dog ikke et krav for at deltage.
Vel mødt!
Bestyrelsen

Efterårssejlads i Isefjordskredsen

14.-16. september 2018

Vi har modtaget følgende invitation fra formanden for Isefjordskredsen:

Kære Pd-sejlere.

Trods det, at sommeren stadig er på sit højeste og ikke har været varmere i mange år, så nærmer efteråret sig.

Traditionen tro indbyder Pd-klubbens Isefjordskreds til efterårssejlads, hvor ALLE medlemmer af PD-klubben er velkomne.

Vi mødes i Marbæk i løbet af fredagen og spiser sammen i klubhuset ved 18-19 tiden med efterfølgende kaffe og hygge.

Efter fælles morgenbord lørdag, afsejler vi kl.10 til Herslev Strand, hvor Leif Knudsen, PD 215, Bedste, har reserveret klubhuset til os. Ved 13-tiden spiser vi frokost sammen.

Leif har som sidste år tilbudt, at købe kød ind til grillen til middagen om aftenen, således at vi kan spise samlet.

Efter middagen hygger vi os som sædvanlig med fællessang og måske underholdning af vores tørsejler Jes.

Sejladsen afsluttes søndag med fælles morgenmad og derefter afsejling til vore hjemhavne.

Tilmelding bedes ske til goggerosblom@mail.tele.dk. Af hensyn til fællesindkøb senest 10. sept.. Medlemmer, der vil deltage i fællesindkøbet bedes samtidig meddele dette med oplysning om deltagere.

Med sejlerhilsen
Georg Rossing,
Pd 17 Havgassen.


9/7 2018 Nyhedsbrev Sommer 2018

God sommer til alle medlemmer af Polaris Drabant Klubben!

Vi har haft en fantastisk start på sommeren med mange gode sejldage, og DMI fortæller, at der er gode chancer for at det fortsætter et stykke længere. Jeg håber derfor at I alle har haft mulighed for at få sejlet noget i de dejlige både!

Her er nyhederne fra Polaris Drabant Klubben:

Aktivitetspuljen
Vi har fortsat masser af midler i aktivitetspuljen! Som tidligere annonceret er det en pulje, hvorfra der kan søges penge til aktiviteter der:
– Er åbne for alle medlemmer af Polaris Drabant Klubben,
– Er sejladser, oplysende eller sociale arrangementer, og
– Har ildsjæle, der vil stå for at få dem afholdt.

Vi har ikke fået mange forslag ind, så for at gøre det helt klart: Hvis du holder et grill-arrangement med de lokale Polaris Drabant-sejlere i din klub, og har det okay med at der kunne dukke et par andre PD-sejlere op, så kan du få tilskud til det! Så meld endelig ind med de arrangementer, I har!

De 3 Broer
Kapsejladsen De 3 Broer er en endagssejlads på 18 sømil der bliver afholdt i Aarhusbugten 18. august 2018 med start fra Kaløvig Bådelaug. Vi laver et Polaris Drabant-arrangement ud af det, hvor vi starter fredag d. 17. august med fælles grill om aftenen, deltagelse i kapsejlads lørdag for de, der ønsker det – vi får vores eget løb – og deltagelse i den fælles festmiddag for hele kapsejladsen lørdag aften. Prisen for havneleje og deltagelse i kapsejlads er 250kr, og festmiddagen står til 125kr per person.

Der er nu kommet mulighed for at tilmelde sig på http://www.3broer.dk/tilmelding/ I må også meget gerne sende en mail til formand@pd26.dk, så vi har styr på hvem, der kommer.

Klubben betaler grillarrangementet om fredagen, og vil desuden stå for en eller flere præmier til de både, der deltager i vores løb i kapsejladsen – altså ud over dem, kapsejladsen selv står for.

Hvis man gerne vil deltage, men ikke selv vil sejle båden til Kaløvig, kan man ligeledes skrive til formand@pd26.dk, eller poste på facebook – så ser vi om ikke vi kan få fordelt folk på bådene.

Ny rabataftale
Klubben har indgået en ny rabataftale med http://marineudstyr.dk/ – 7% rabat på alle køb. Se mere under medlemssiden på http://www.polarisdrabant.dk/

Kontingent
Husk at læse jeres mail! Vi har sendt rykkere ud til de, der ikke har betalt i år, men vi mangler stadig nogle enkelte betalinger. Hvis ikke vi snart får pengene ind, vil restanterne blive udmeldt af foreningen.

Standere
Det er fortsat muligt for medlemmer at få tilsendt en PD-stander – skriv blot til webmaster@pd26.dk.

Nyt fartøjsregister
Vi har i bestyrelsen diskuteret muligheden for at udskifte det eksisterende fartøjsregister, der indeholder meget håndarbejde. I den forbindelse vil vi gerne have inspiration til, hvilke oplysninger om bådene det vil være relevant at opbevare. Der kommer en post i Facebook-gruppen, hvor det vil være muligt at komme med forslag, og de, der ikke benytter Facebook, kan sende dem til bestyrelsen@pd26.dk

God sommer, og god vind!
Formanden


28/5 2018  Ny rabataftale for medlemmer.

Medlemmer af Polaris Drabant klubben kan nu får rabat ved køb på  http://marineudstyr.dk

Du finder rabatkoden på medlemssiden. (kræver password)

Pinsesejlads!
Isefjordkredsens formand, Bent Henneberg, har sendt mig nedenstående invitation til Pinsesejlads, som gælder for hele PD-klubben. Vi har fra bestyrelsen side valgt at støtte med et lille symbolsk beløb – og selvfølgelig med udsendelse af invitationen:

PD-pinsesejlads Isefjord 18-21/5 2018

Kære PD-sejlere og PD-venner

Efter en lang vinter er foråret omsider kommet, og mange af jer har fået båden i vandet og rigget til.

Derfor indbydes I hermed til årets pinsesejlads:

Fredag 18. maj 2018 mødes vi i Marbæk, hvor jeg igen af havneejer Jeppe Sonne har fået lov at låne det nye klubhus (fra kl. 16), så vi kan spise aftensmad og drikke aftenkaffe sammen. Jeg har fået koden til døren.

Lørdag 19. maj efter fælles morgenbord sejler vi nordpå til Frederiksværk, hvor Frederiksværk Sejlklubs nye formand Jan Leth Svendsen har sagt ja til, at vi igen kan benytte klubhuset fra lørdag ved 12-tiden til mandag ved 10-tiden. Fælles frokost og fælles aftensmad, hvor grillen tændes.

Søndag 20. maj: Fortsat hygge og fællesskab i Frederiksværk.

Mandag 21. maj: Efter fælles morgenbord siger vi farvel og ønsker god sommer.

Ud over PD-medlemmer og -venner i Isefjordskredsen er alle medlemmer af PD-klubben velkommen til at deltage.

Giv mig gerne en indikation på deltagelse eller ej – senest torsdag d. 17. maj.

Venlig hilsen
Bent Henneberg
Kredsformand for PD-klubbens IsefjordskredsNyhedsbrev marts 2018

Her kommer årets første nyhedsbrev fra Polaris Drabant Klubben! Hør hvad der rører sig i klubben, og om nogle af de første aktiviteter der er planlagt til den kommende sæson.

Kontingentopkrævning

Vi har udsendt opkrævning for kontingentet for 2018. Som besluttet på generalforsamlingen er det hævet til 150kr for aktive medlemmer, mens det er holdt på 50kr for medlemmer uden en Polaris Drabant. I skrivende stund har vi modtaget betalinger fra ca. 85 medlemmer. Hvis du ikke har betalt, så kig gerne efter om ikke, der er kommet en opkrævning. Ellers kommer den snart (igen).

Medlemsundersøgelsen

I december kørte vi en medlemsundersøgelse, og den gav et overvældende resultat tilbage. Hele 92 besvarelser blev det til.

Det første vi undersøgte var aldersfordelingen. Af dem, der svarede, var næsten 60% over 60 år, og ¾ var 50+. Men også et par enkelte under 30 år blev det til. Vi spurgte også, hvor længe man havde haft båden, og her var fordelingen med ca. 50% over 5 år og 50% under 5 år. Kun 20% havde haft båden i mere end 15 år, så der sker en vis løbende udskiftning i ejerkredsen.  Geografisk er ejerne bredt fordelt over hele landet – men også med 3 besvarelser fra Tyskland!

Vi spurgte til de aktiviteter, medlemmerne bruger deres Polaris Drabant til. Mest populært er tursejladsen, hvor næsten alle sejler enten korte eller lange ture, eller begge dele. De større kapsejladser er der meget få der deltager i, mens lokale kapsejladser tiltrækker ca. 30%.

De næste spørgsmål handlede om hvilke aktiviteter, man gerne så i klubben. Her scorer kapsejlads meget lavt med kun ca. 10%, hvilket må siges at stå i en skarp kontrast til vedtægternes bestemmelse om, at det er et af klubbens hovedformål. Mest populært var erfaringsudveksling (75%), oplysende hhv. tekniske arrangementer (hver 46%) og tursejlads/samsejlads (42%). De sociale arrangementer trak hos ca. 28%.

Vi spurgte til udsendelse af standere, og kun 22% svarede, at de har brug for en ny stander hvert år. Derfor ændrer vi lidt på proceduren i år – det kan I læse om herunder.

Slutteligt vil jeg gerne takke for de mange kommentarer, I er kommet med, og specielt den megen ros: Det har varmet hele vinteren. Vi har allerede taget dem med videre i bestyrelsesarbejdet, og håber at I kommer til at genkende jeres input i det arbejde, vi gør fremover.

Udsendelse af standere

Da så mange har svaret, at de ikke har brug for standere hvert år, har vi valgt foreløbigt at udskyde indkøb af nye standere. Vi har ikke nok på lager til at alle kan få en ny, så derfor beder vi jer melde ind, hvis I har brug en ny stander. Dem, der allerede har skrevet, skal ikke skrive igen.

Hvis du har brug for en ny stander til sæsonen 2018 kan du skrive til webmaster@pd26.dk.

Deltagelse i De 3 Broer

Kapsejladsen De 3 Broer er en endagssejlads på 18 sømil der bliver afholdt i Aarhusbugten 18. august 2018. Vi har fået mulighed for at deltage med vores eget løb med egne præmier, og bestyrelsen har besluttet at bakke op om en sådan deltagelse.

I forbindelse med deltagelse i kapsejladsen er der gratis gæsteplads i Kaløvig Bådelaug, som arrangerer sejladsen, fra fredag d. 17. til søndag d. 19. for alle tilmeldte både. Lørdag er der fælles aftenarrangement for alle deltagere, men allerede fredag vil Polaris Drabant Klubben afholde et arrangement for alle de Polaris Drabant-sejlere, der deltager.

Hvis du gerne vil deltage, kan du allerede nu tilkendegive din interesse ved at skrive en mail til formand@pd26.dk. Hvis du gerne vil være med, men ikke vil sejle din egen båd til Aarhusbugten, kan du også skrive – så prøver vi at sætte gaster sammen med skippere.

Se mere om kapsejladsen på http://3broer.dk/

Fællessejlads i sommeren

Vi har i bestyrelsen arbejdet med ideen om en fællessejlads i sommeren. Hvis der er nogle, der har lyst til at gøre et stykke fodarbejde med at arrangere noget sådant, så må de meget gerne skrive til bestyrelsen@pd26.dk.

Aktivitetspuljen

Det er fortsat muligt at søge penge fra den pulje, vi har sat af til aktiviteter i foreningen! Pengene kan fortsat gå til arrangementer som:

 • Er åbne for alle medlemmer af Polaris Drabant Klubben,
 • Er sejladser, oplysende eller et sociale arrangementer, og
 • Har ildsjæle, der vil stå for at få dem afholdt

Bestyrelsen tager imod forslag, og vurderer dem løbende. Skriv ind med dit forslag til bestyrelsen@pd26.dk – også selv om det ikke er helt grydeklart. Vi kan godt hjælpe dig med at få fat i andre, der vil hjælpe til.

Rabat fra leverandører

Bestyrelsen er begyndt at arbejde på aftaler om rabat til klubbens medlemmer fra forskellige leverandører. Det er i første omgang lykkedes at lande en aftale med Vinimportøren – se mere på http://www.polarisdrabant.dk/. Koden til medlemssiden er polaris

God påske, og god vind!

Formanden


Nyhedsbrev December 2017

 :  Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben – og andre interesserede i gruppen,
11. november 2017 var der generalforsamling i Polaris Drabant klubben med et trist forslag på programmet. Den siddende bestyrelse ønskede at fratræde, og da der ikke havde været udtrykt nogen særlig entusiasme for foreningens fremtid blev der stillet forslag om foreningens nedlæggelse.

Sådan gik det heldigvis ikke, og generalforsamlingen endte i stedet med valg til en ny bestyrelse:

Formand: Rune Broberg, PD22
Kasserer: Søren Balle, PD210
Bestyrelsesmedlem: Torben Matthes, PD217

Vi holdt i den forgangne weekend vores første bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede, hvad vi vil med klubben. Men inden jeg når til det er det jeres tur: Hvad vil I med Polaris Drabant Klubben?

Derfor har vi lavet et spørgeskema. Besvar det inden 18. december, og vind julevinen og champagnen til nytårsaften:

https://goo.gl/forms/dwqy5hslLEMgySDt2

Vi vil gerne have mere aktivitet i klubben, og på den baggrund vedtog generalforsamlingen at hæve kontingentet til 150kr/år. Det er et overkommeligt beløb, som dækker foreningens udgifter, men også giver mulighed for at støtte arrangementer rundt omkring i landet.

For at understøtte sådanne aktiviteter har vi besluttet at lave en aktivitetspulje på 10.000kr, som I, medlemmerne i Polaris Drabant Klubben, kan få penge fra til jeres lokale arrangementer. Pengene kan gå til arrangementer som:

1) Er åbne for alle medlemmer af PD-klubben,
2) Enten er sejladser, sociale eller oplysende arrangementer, og
3) Har ildsjæle, der vil stå for at få dem afholdt.

Vi håber, at der vil komme mange gode forslag til aktiviteter – de kan indsendes allerede nu til bestyrelsen@pd26.dk.

Vi ser frem til at høre fra jer!

De bedste sejlerhilsner,
Rune B. Broberg
Formand for Polaris Drabant Klubben


Generalforsamling 2017

Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben – og andre interesserede i gruppen,
11. november 2017 var der generalforsamling i Polaris Drabant klubben med et trist forslag på programmet. Den siddende bestyrelse ønskede at fratræde, og da der ikke havde været udtrykt nogen særlig entusiasme for foreningens fremtid blev der stillet forslag om foreningens nedlæggelse.
Sådan gik det heldigvis ikke, og generalforsamlingen endte i stedet med valg til en ny bestyrelse:

Formand: Rune Broberg, PD22
Kasserer: Søren Balle, PD210
Bestyrelsesmedlem: Torben Matthes, PD217

Vi holdt i den forgangne weekend vores første bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede, hvad vi vil med klubben. Men inden jeg når til det er det jeres tur: Hvad vil I med Polaris Drabant Klubben?

Derfor har vi lavet et spørgeskema. Besvar det inden 18. december, og vind julevinen og champagnen til nytårsaften:

https://goo.gl/forms/dwqy5hslLEMgySDt2

Vi vil gerne have mere aktivitet i klubben, og på den baggrund vedtog generalforsamlingen at hæve kontingentet til 150kr/år. Det er et overkommeligt beløb, som dækker foreningens udgifter, men også giver mulighed for at støtte arrangementer rundt omkring i landet.

For at understøtte sådanne aktiviteter har vi besluttet at lave en aktivitetspulje på 10.000kr, som I, medlemmerne i Polaris Drabant Klubben, kan få penge fra til jeres lokale arrangementer. Pengene kan gå til arrangementer som:

1) Er åbne for alle medlemmer af PD-klubben,
2) Enten er sejladser, sociale eller oplysende arrangementer, og
3) Har ildsjæle, der vil stå for at få dem afholdt.

Vi håber, at der vil komme mange gode forslag til aktiviteter – de kan indsendes allerede nu til bestyrelsen@pd26.dk.

Vi ser frem til at høre fra jer!

De bedste sejlerhilsner,
Rune B. Broberg
Formand for Polaris Drabant Klubben

Meld dig ind i klubben (150 kr pr år)

Bestyrelsen

Formand
Kasserer
Sekretær
Suppleanter
Revisor
Rune B. Broberg
Torben Matthes
Hanne Hansen
Søren Balle og Carl-Jørgen Hansen
Anders Christensen
pd22
pd246
pd197
Email
Email
Email

2 tanker om “Polaris Drabant Klubben sidste nyt

 1. Formandens velkomst januar 2018
  Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben – og andre interesserede i gruppen,
  11. november 2017 var der generalforsamling i Polaris Drabant klubben med et trist forslag på programmet. Den siddende bestyrelse ønskede at fratræde, og da der ikke havde været udtrykt nogen særlig entusiasme for foreningens fremtid blev der stillet forslag om foreningens nedlæggelse.
  Sådan gik det heldigvis ikke, og generalforsamlingen endte i stedet med valg til en ny bestyrelse:

  Formand: Rune Broberg, PD22
  Kasserer: Søren Balle, PD210
  Bestyrelsesmedlem: Torben Matthes, PD217

  Vi holdt i den forgangne weekend vores første bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede, hvad vi vil med klubben. Men inden jeg når til det er det jeres tur: Hvad vil I med Polaris Drabant Klubben?

  Derfor har vi lavet et spørgeskema. Besvar det inden 18. december, og vind julevinen og champagnen til nytårsaften:

  https://goo.gl/forms/dwqy5hslLEMgySDt2

  Vi vil gerne have mere aktivitet i klubben, og på den baggrund vedtog generalforsamlingen at hæve kontingentet til 150kr/år. Det er et overkommeligt beløb, som dækker foreningens udgifter, men også giver mulighed for at støtte arrangementer rundt omkring i landet.

  For at understøtte sådanne aktiviteter har vi besluttet at lave en aktivitetspulje på 10.000kr, som I, medlemmerne i Polaris Drabant Klubben, kan få penge fra til jeres lokale arrangementer. Pengene kan gå til arrangementer som:

  1) Er åbne for alle medlemmer af PD-klubben,
  2) Enten er sejladser, sociale eller oplysende arrangementer, og
  3) Har ildsjæle, der vil stå for at få dem afholdt.

  Vi håber, at der vil komme mange gode forslag til aktiviteter – de kan indsendes allerede nu til bestyrelsen@pd26.dk.

  Vi ser frem til at høre fra jer!

  De bedste sejlerhilsner,
  Rune B. Broberg
  Formand for Polaris Drabant Klubben

 2. Hej
  Håber sandelig der holdes liv i klubben og at der vil blive formidlet emner som:
  Sociale arrangementer -gerne geografisk ligeligt fordelt i forhold til medlemmers geografi.
  Foredrag – sejlerrelevante – og eller rep. af gl. både
  Fælles sejlture – indland som årlig udenlands feks (Sverige, Norge Tyskland)
  Båd oversigt gerne udbygget i forhold til gl på PD26.dk
  Erfa udveksling om stort og små med spec relevant for PD bådejere

  Jeg er ny – meget ny- ejer af PD bygning 194 “Alhed”
  Købt af Bjarne Collin pr 1/9-18
  sender gerne kopi af købsaftale -dog uden prisangivelse- til bekræftigelse
  Fremtidig hjemstavn bliver Egaa Marina

  Mvh
  Carsten vang jensen
  Kildevænget 15a
  8600 Silkeborg
  25135255

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *